Friday , 10 April 2020
Breaking News
You are here: Home » Computer Service

Computer Service

Computer Service


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องบริการการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ได้แก่…
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 30 เครื่อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C115 ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 47 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการการเรียนการสอน (คณาจารย์ที่ต้องการใช้ห้องให้ติดต่อจองห้องไว้ก่อนที่ห้องปฏิบัติการฯ โปรดตรวจสอบตารางเรียนและตารางการใช้งาน ), การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน IT, การอบรมการใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย, ใช้เป็นห้องสอบบรรจุบุคลากรวิชาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการอบรมโครงการพิเศษ
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Fan page ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์ส่วนงาน