วันอังคาร , 26 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » จองห้องอบรมคอมพิวเตอร์

จองห้องอบรมคอมพิวเตอร์

*กรุณาตรวจสอบตารางการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ก่อนจอง

*ส่งแบบฟอร์มได้ที่…
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C115 (ด้านประตู C116) อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 248 000 ต่อ 8379

2. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 248 000 ต่อ 8074, 8075

Scroll To Top