วันอังคาร , 26 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา

 tour

นายฐิติวัฒน์  หวังสุขใจ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก: พัฒนาและบริการระบบอีเลิร์นนิ่ง
การศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
tel_pix 8165
email_pix onimarus@mcu.ac.th

 nop

นายนพดล  เพ็ญประชุม
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก: Web Developer 
การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.5, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
tel_pix 8169
email_pix nopadol.pen@mcu.ac.th

 We

นายวิศรุต  จิมานัง
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก: ธุรการฝึกอบรม ,เจ้าหน้าประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
tel_pix 8163
email_pix wisgus@mcu.ac.th

 

นางสาวณรัชต์หทัย  ทองสุข

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก: Web Master
การศึกษา:บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
tel_pix 8195
email_pix Narathathai.thong@mcu.ac.th

 

 mai

นายอภิชาติ  รอดนิยม
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก:พัฒนาและบริการระบบอีเลิร์นนิ่ง
การศึกษา:น.ธ.เอก ,ป.ธ.๖ ,วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วท.ม. บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
tel_pix 8169
email_pix apichat.rod@mcu.ac.th
Scroll To Top