วันอังคาร , 26 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

a1

นายอรรถพล  อิ่มวิไลวรรณ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก: บริการระบบเครือข่าย
การศึกษา: ป.ธ.7, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
tel_pix 8171
email_pix attapon@mcu.ac.th

sri

นายศรี  แก้วงาม
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก: บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ., ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
tel_pix 8074
email_pix sri@mcu.ac.th

diew

นายปัญญา  นราพันธ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก: ซ่อมบำรุง
การศึกษา: น.ธ.โท, บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
tel_pix 8172
email_pix diew@mcu.ac.th

ake

นายเอกพล  สร้อยจิตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานหลัก: ซ่อมบำรุง ,บริการยืม-คืนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.5, พธ.บ., พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
tel_pix 8172
email_pix ako@mcu.ac.th
Scroll To Top