Sunday , 31 May 2020
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มจร พัฒนาคอร์สออนไลน์

ส่วนเทคโนฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มจร พัฒนาคอร์สออนไลน์

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับอาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในการพัฒนารายวิชาสามัญเพิ่มเติม สำหรับปรับพื้นฐานนิสิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อปรับรูปแบบรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นรายวิชาออนไลน์ ในรูปแบบ MCU MOOC and  MCU e-Learning ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔