Thursday , 9 April 2020
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอนิมนต์/เชิญ ตอบแบบสำรวจการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอนิมนต์/เชิญ ตอบแบบสำรวจการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอนิมนต์/เชิญ ตอบแบบสำรวจการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ลิงค์ http://www.it.mcu.ac.th/?page_id=8524 หรือตามคิวอาร์โค้ดด้านบน