Monday , 18 November 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศปรับปรุงระบบเว็บไซต์ www.mcu.ac.th และเริ่มใช้งานเว็บไซต์ใหม่มหาวิทยาลัย

ประกาศปรับปรุงระบบเว็บไซต์ www.mcu.ac.th และเริ่มใช้งานเว็บไซต์ใหม่มหาวิทยาลัย

ตามที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อความสวยงามและง่ายต่อการเข้าถึงให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานผ่านระบบของอุปกรณ์ ต่างๆได้ ในการนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเริ่มใช้งานเว็บไซต์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษยาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ระบบเดิม จาก www.mcu.ac.th เป็น oldweb.mcu.ac.th
๒. เริ่มใช้งานเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ www.mcu.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับการใช้งานเว็บไซต์เดิม หรือการทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์เดิม ให้เปลี่ยน URL จาก www.mcu.ac.th เป็น oldweb.mcu.ac.th เช่น http://www.mcu.ac.th/site/thesis เปลี่ยนเป็น http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesis  เป็นต้น

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้   

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top