Sunday , 31 May 2020
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 7 พ.ย. 61 เวลา 8.30 – 17.00 น.

ประกาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 7 พ.ย. 61 เวลา 8.30 – 17.00 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ซึ่งจะส่งผลให้ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องงดให้บริการระบบต่างๆ ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบสารสนเทศบางระบบ ดังนี้

asc.mcu.ac.th
elearning.mcu.ac.th
emeeting.mcu.ac.th
e-office.mcu.ac.th
flash.mcu.ac.th
formula.mcu.ac.th
gallery.mcu.ac.th
hr.mcu.ac.th
km.mcu.ac.th
mcutube.mcu.ac.th
mcutvupload.mcu.ac.th
mediacenter.mcu.ac.th
mis.mcu.ac.th
picture.mcu.ac.th
qa.mcu.ac.th
sharefile.wn.mcu.ac.th
tv.mcu.ac.th
vpn2.mcu.ac.th
www.mbpra.mcu.ac.th
www.mcupyo.com

ทั้งนี้ ระบบอื่นๆ ที่วัดมหาธาตุ และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu