Sunday , 31 May 2020
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » เทคโนฯ สร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education ณ มจร วข.โคราช

เทคโนฯ สร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education ณ มจร วข.โคราช

เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ป.ธ. 9 ,ดร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้บุคลากร นำโดย นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนายอรรถพล  อิ่มวิไลวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ในโครงการสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education  ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาเขตนครราชสีมา ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยและแอปพลิเคชัน G-suite ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ