Monday , 20 January 2020
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » Smart Education! มจร จัดพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย MCU e-Learning

Smart Education! มจร จัดพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย MCU e-Learning

วันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่าน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์เป็นผู้บริหารจัดการเนื้อหาในระบบให้ สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ ติดตั้งที่ URL:http://elearning.mcu.ac.th/ เป็น Moodle vertion 3.2 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ระบบจัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนก็สามารถ เข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านเว็บ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ ระบบจัดไว้ให้ได้ด้วยเช่นกัน

องค์ประกอบภายใน MCU e-Learning ประกอบด้วย
๑. การเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ ฯลฯ
๒. การจัดการรายวิชา เช่น การขอสร้างรายวิชา การตั้งค่ารายวิชา ฯลฯ
๓. การเพิ่มเนื้อหาในรายวิชา เช่น Label, Book, File, Folder, Page, VDO จาก Youtube ฯลฯ
๔. การสร้างกิจกรรม เช่น การมอบหมายงาน Assigment, การตรวจงาน, การสร้างแบบทดสอบ ฯลฯ
๕. การวัดผลและการประเมินผล การส่งออกข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น Excel