Friday , 10 April 2020
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » MCU-IT training G Slides

MCU-IT training G Slides

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides) ให้แก่บุคลากรผู้สนใจ เพื่อนำทรัพยากรของ G Suite ไปใช้ในการสร้างสื่อการนำเสนอผลงาน หรือสื่อการเรียนการสอน ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โดยมีนายเอกพล  สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม