Wednesday , 24 April 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการเว็บไซต์ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (www5)

ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการเว็บไซต์ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (www5)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (www5) ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 09.00 น. ส่งผลให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เว็บไซต์ของส่วนงานและระบบดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

วิทยาเขตนครราชสีมา nkr.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี www.rbr.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด www.roiet.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ www.cyp.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.สงขลา  www.songkhla.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.สุราษฎร์ธานี  www.surat.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.จันทบุรี www.chan.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.สระแก้ว www.sakaeo.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.มหาสารคาม www.msk.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.อุทัยธานี www.uthai.mcu.ac.th
สำนักทะเบียนและวัดผล www.reg.mcu.ac.th
ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล www.eval.mcu.ac.th
The Journal of IABU jiabu.mcu.ac.th
วารสารหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ journal-socdev.mcu.ac.th
วารสารมหาจุฬาวิชาการ jma.mcu.ac.th
วารสารพุทธจิตวิทยา jounal.psy.mcu.ac.th
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ journal.edu.mcu.ac.th
วารสารวิทยาลังสงฆ์นครลำปาง journal.lp.mcu.ac.th
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ jmbr.mcu.ac.th
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ emeeting.mcu.ac.th
ระบบบันทึกภาระการสอนของอาจารย์ work.mcu.ac.th
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook.mcu.ac.th
โครงการกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพปฏิบัติงานฯ sport.mcu.ac.th
โครงการกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพปฏิบัติงานฯ โซนเหนือ northzone.mcu.ac.th
โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) “แม่ไก่”  www.tft.mcu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075 ภายใน 8074, 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top