Monday , 18 November 2019
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๖/๒๕๖๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๖/๒๕๖๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๖/๒๕๖๐  โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการใช้งาน ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) ในการบริหารงานประชุมของส่วนงานอีกด้วย ซึ่งมีวาระพูดถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top