Wednesday , 24 April 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เทคโนฯ เชิญสถาบันวิจัยมาให้ความรู้ด้านการวิจัย

เทคโนฯ เชิญสถาบันวิจัยมาให้ความรู้ด้านการวิจัย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุม โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธาน และ พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พูดคุยหารือถึงแนวทางการดำเนินการวิจัยของบุคลากรสายปฎิบัติการวิชาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  บรรยายให้ความรู้เรื่อง  “การบริหารงานวิจัย & การพัฒนานักวิจัย” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัย  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top