Wednesday , 24 April 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาจารย์สู่ยุค Thailand 4.0 เน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาจารย์สู่ยุค Thailand 4.0 เน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน (ส่วนภูมิภาค) Learning Management With e-Learning Using Moodle (For Instructor) เป็นกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุค Thailand 4.0 และ MCU 4.0 มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยวันสุดท้ายของการอบรม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการอบรม

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top