Wednesday , 24 April 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอนิมนต์/เชิญ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฎิบัติการ Android

ขอนิมนต์/เชิญ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฎิบัติการ Android

๑.ชื่อหลักสูตร: อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา Mobile Application  บนระบบปฎิบัติการ Android
๒.ส่วนงานที่รับผิดชอบ :
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.หลักการและเหตุผล

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดอบรมบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการเว็บไซต์ งานบริการการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    ปัจจุบันระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต เครือข่าย 3G และ 4G ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ นับเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับทุก ๆ องค์กรที่จะใช้เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพนี้ในการทำงานโดยอาศัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ Tablet ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยการเขียนโปรแกรมต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งนับวัน ระบบปฏิบัติการ Android ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ  ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานทั่วโลกสูงเป็นอันดับ 1 แล้ว และมีแนวโน้มที่จะครองตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับความสามารถขอบระบบปฏิบัติการ Android ที่มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายยี่ห้อ จึงทำให้โปรแกรมที่จะพัฒนานี้สามารถทำงานได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกยี่ห้อและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการเขียนโปรแกรม Android Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ทุกยี่ห้อ โดยใช้เครื่องมือในการเขียนคือ App Inventor (เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Google Inc.และสถาบัน MIT) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมาก เน้นการเขียนที่ง่าย (เหมือนการต่อ Jigsaw หรือ Blocks) ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องจำเป็นต้องศึกษาระบบมาก และสามารถสร้างผลงาน และโปรแกรมได้รวดเร็วมากในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและสามารถนำไปใช้งานได้จริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ Tablet ทุกยี่ห้อ โปรแกรม App Inventor นั้นเหมาะสำหรับการนำไปพัฒนางานหรือโปรแกรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน  โปรแกรมประยุกต์ใช้ภายในองค์กร โปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล (MySQL) บนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน Bluetooth หรือ Sensor ต่างๆ  และรวมถึงการควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้สามารถสร้างได้เวลาอันรวดเร็ว ด้วยความสามารถของ App Inventor นี้ จึงทำให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของการเขียน Android Application มาก่อน

๔.วัตถุประสงค์

๔.๑  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการ Android

๔.๒  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโปแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android ทั้งอยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ Tablet ได้

๔.๓ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android ประยุกต์ใช้กับงานการศึกษามหาวิทยาลัยได้

๕.เป้าหมาย

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ระหว่างวันที่  ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐

๗. ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Android
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ด้วย App Inventor
 • รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับใช้งาน AppInventor และการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android
 • รู้จักกับซอฟต์แวร์ AppInventor การสร้าง Project และการสร้างหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้
 • การเขียนโค้ดโปรแกรมอย่างง่าย ด้วยบล็อกอิดิเตอร์
 • การเชื่อมต่อ Ai Companion หรือ Emulator ดูผลการทำงานของ App ที่สร้างขึ้น
 • การจัดวางเลย์เอาต์หน้าจอ
 • User Interface และเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ
 • การปรับแก้คุณสมบัติ (Property) ของเครื่องมือต่างๆ
 • การเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยบล็อกอิดิเตอร์ (Blocks Editor)
 • แนะนำเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้น
 • ปฎิบัติการเขียนโปรแกรม Hello Word
 • ปฎิบัติการเขียนโปรแกรม Media
 • ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Text-to-Speech Animal Sound
 • ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Storage File TinyDB
 • ปฎิบัติการเขียนโปรแกรม Connectivity
 • การดาวน์โหลด App ผ่าน WIFI ด้วยการป้อนรหัสหรือ QR Code
 • การBuild App ให้เป็นไฟล์ APK เพื่อดาวน์โหลดไปติดตั้งที่อุปกรณ์ Android
 • การนำเข้า-ออกโปรเจค (Export-Import Project)
 • การค้นหาตัวอย่างและแนวทางการพัฒนา App เพิ่มเติม

๘. สถานที่ฝึกอบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่คลิก  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedqeOeql8Y18vnLh_0SewoyqtVDxPuGS7ThDIOkAb0-Nbttw/viewform

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top