Monday , 20 January 2020
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » บรรยากาศการอบรมและพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร Graphic Design for Web

บรรยากาศการอบรมและพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร Graphic Design for Web

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตร Graphic Design for Web เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

บรรยากาศการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม และได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา