Wednesday , 24 April 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ซ่อมอุปกรณ์เครือข่าย Router เร่งด่วน วันที่ 7 ก.ค. 60 เวลา 17.00-18.00 น.

ประกาศ ซ่อมอุปกรณ์เครือข่าย Router เร่งด่วน วันที่ 7 ก.ค. 60 เวลา 17.00-18.00 น.

เนื่องด้วยอุปกรณ์เครือข่าย Router ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งติดตั้งที่ มจร อยุธยา ชำรุด และจะมีการซ่อมบำรุงในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ มจร อยุธยา ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานที่วัดมหาธาตุ วัดศรีสุดาราม และส่วนภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top