Sunday , 21 July 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายวัดมหาธาตุ

ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายวัดมหาธาตุ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างวัดมหาธาตุ-มจร วังน้อย, วัดมหาธาตุ-วัดศรีสุดาราม และระบบเครือข่ายเส้นสำรองประจำวัดมหาธาตุ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.30 – 14.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและรองรับเทคโนโลยีใหม่

ในวันและเวลาดังกล่าว ระบบอินเทอร์เน็ตวัดศรีสุดาราม และระบบเครือข่ายระหว่างวัดมหาธาตุ-มจร วังน้อย อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้ มจร วังน้อย และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ยังคงใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top