Thursday , 18 July 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » Department of Curriculum and Instruction training website

Department of Curriculum and Instruction training website

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จัดอบรมทำเว็บไซต์ส่วนงานทั้งเว็บไซต์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ในเช้าวันนี้ วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ได้จัดอบรมการทำเว็บไซต์ประจำภาควิชา ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาทั้งหมด โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาคอยดูแลตลอดการอบรม จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ก็เสร็จสิ้นการอบรม
จากนั้น ผศ.ดร. สมชัย ศรีนอก หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากร และได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top