Wednesday , 24 April 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » MCU-IT recorded VDO for Graduate Diploma Teachers Programme

MCU-IT recorded VDO for Graduate Diploma Teachers Programme

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกวีดีโองานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘) โดยเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ป.บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีจำนวน ๒๑๐ ท่าน รุ่นปี ๕๗ จำนวน ๑๕๐ ท่าน ได้เปิดเรียนวันแรกในวันนี้ และรุ่นปี ๕๘ จะเปิดเรียนในเทอมหน้า

IMG_8809 (2) IMG_8814 (2) IMG_8822 (2) IMG_8830 (2)

จากนั้น ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความเป็นครูวิชาชีพ”

IMG_8827 (2) IMG_8831 (2) IMG_8832 (2) IMG_8839 (2)

จากนั้นในเวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ดูแลการเรียนการสอน นิสิต ป.บัณฑิตศึกษารุ่นปี ๕๗ ซึ่งแบ่งเป็นห้องละ ๓๐ ท่าน จำนวน ๕ ห้อง ได้เข้าเรียนวิชาแรก วิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ จำนวน ๓๐ ท่าน สอนโดย อาจารย์เกษม แสงนนท์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ จำนวน ๓๐ ท่าน สอนโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา ส่วนห้องอื่นๆ จะเรียนในวันพรุ่งนี้เป็นลำดับไป

IMG_8851 (2) IMG_8858 (2) IMG_8861 (2) IMG_8864 (2)IMG_8849 (2)

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top