Sunday , 31 May 2020
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คำสั่งแต่งตั้ง พระมหาศรีทนต์ สมจาโร เป็นผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งแต่งตั้ง พระมหาศรีทนต์ สมจาโร เป็นผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงแต่งตั้งให้พระมหาศรีทนต์ สมจาโร นามสกุล สุขเกษอายุ ๔๕ ปี พรรษา ๒๕ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ.(บาลี-สันสกฤต),ศศ.ม.(สันสกฤต) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงนามโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร

กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน