Sunday , 31 May 2020
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » แนวทางการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

แนวทางการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

*ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ฉบับที่ ๓