Monday , 18 November 2019
Breaking News
You are here: Home » ภาพกิจกรรม

Category Archives: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

MCU-IT training Infographic

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค ๔.๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ผู้ที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อต่างๆ ในการทำงาน

โดยมี นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ภาพบรรกาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

 

MCU-IT training for new web admin

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมผู้ดูแล (Administrators) ระบบเว็บไซต์ใหม่ ได้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่จาก MCU TV และตัวแทนจากคณะต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท Smartclick Solution Co.,Ltd เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

เทคโนฯ สร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education ณ มจร วข.โคราช

เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ป.ธ. 9 ,ดร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้บุคลากร นำโดย นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนายอรรถพล  อิ่มวิไลวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ในโครงการสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education  ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาเขตนครราชสีมา ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยและแอปพลิเคชัน G-suite ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มจร วข.พะเยา ร่วมกับ ส่วนเทคโนฯ จัดอบรม การสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอน ยุค 4.0

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นายธนาชัย บูรณวัฒนากุล รก.รอง.ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G Suite for Educationณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา การอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพระราชปริยัติ,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา เป็นประธานในการเปิดและปิดการอบรม พร้อมวุฒิบัตรแก่ ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเนื้อหาการอบรมเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีและเหมาะสมต่อการนํามาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะมีเครื่องมือต่างๆ มากมาย เช่น Mail, Calendar, Drive,Docs, Sheets, MCU e-Meeting สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นของฟรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งานใดๆ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
G Suite for Education :
ความเป็นมา, ข้อตกลงใช้งาน, บริการของ G Suite, ประโยชน์ที่ได้รับ,สมัครใช้งาน
Mail :
ลงชื่อเข้าใช้งาน, ส่ง e-Mail (คนเดียว หลายคน กลุ่ม), รับและจัดเก็บ e-Mail, ลบ e-Mail, ตั้งค่าการใช้งาน(ภาษารูป ข้อความเริ่มต้น ลายเซ็น),ความปลอดภัย (Password e-Mail สํารอง), โอนข้อมูลเมล์เก่า
Contacts :
เพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อผู้ติดต่อ, สร้างกลุ่มผู้ใช้, นําเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
Drive :
ดาวน์โหลด/อับโหลดไฟล์, ลบ/เรียกคืนเอกสาร, จัดระเบียบเอกสารด้วย Folder,แชร์เอกสาร,การสร้างทีมไดฟ์
Calendar :
มุมมองปฏิทิน,เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เรียกคืนกิจกรรม, แชร์กิจกรรม, นัดประชุม, นําเข้า/ส่งออกปฏิทิน
Forms :
การสร้างแบบประเมินออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์ และคลังข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจ คำนวนคะแนนอัตโนมัติ
MCU e-Meeting :
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมออนไลน์แบบไร้กระดาษ)
อบรม ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

MCU-IT training Google Drive File Stream for Buddhism Faculty officers

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream” และมีการอบรม G Suite for Education เพิ่มเติมด้วย ให้แก่บุคลากรคณะพุทธศาสตร์  ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

MCU-IT training G Slides

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides) ให้แก่บุคลากรผู้สนใจ เพื่อนำทรัพยากรของ G Suite ไปใช้ในการสร้างสื่อการนำเสนอผลงาน หรือสื่อการเรียนการสอน ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โดยมีนายเอกพล  สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

สำนักทะเบียนและวัดผลอบรม G Drive fie stream

สำนักทะเบียนและวัดผลเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream และมีการอบรม G Suite for Education เพิ่มเติมด้วย  โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมรับฟังด้วย การอบรมครั้งนี้เพื่อนำทรัพยากรของ G Suite ไปใช้บริหารงานในองค์กร และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร

ภาพหมู่การอบรมของบุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ภาพบรรยากาศการอบรม

Central Division Office of the Rector Training G Suite

บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการ นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย รองผู้อำนวยการ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน G Suite for Education เพื่อนำระบบ G Suite for Education ไปประยุกต์ใช้งานในสำนักงานเป็นหน่วยงานแรก โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

MCU-IT training data management with G Sheets

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ( G Sheets ) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงานด้วย G Apps ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

Pictures of Data management with G Sheets training

บรรยากาศการอบรมในเช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นวันแรกของการอบรม หลักสูตร

การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll To Top