Friday , 10 April 2020
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม

Category Archives: กิจกรรม

ส่วนเทคโนฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มจร พัฒนาคอร์สออนไลน์

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับอาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในการพัฒนารายวิชาสามัญเพิ่มเติม สำหรับปรับพื้นฐานนิสิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อปรับรูปแบบรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้เป็นรายวิชาออนไลน์ ในรูปแบบ MCU MOOC and  MCU e-Learning ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ Read More »

มจร หนองคาย 4.0 ! จัดทำรายวิชาออนไลน์บน MCU e-Learning ,e-Testing

❇️พระศรีญาณวงศ์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องการพัฒนาวิชาบนระบบ MCU e-Learning และ ระบบ e-Testing โดยมี นายอภิชาติ รอดนิยม ,นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่วิทยากร ถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ของวิทยาเขต ระบบ MCU e-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่อาจารย์สามารถจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยระบบ MCU e-Learning มีคุณสมบัติดังนี้ ✅ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของคณาจารย์พร้อมบริการให้นิสิตเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของนิสิต และตัดเกรด ✅เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์เช่น Microsoft Office, Power Point, PDF หรือ Image เป็นต้น ✅เป็นระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิต เพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น นิสิตสามารถฝากคำถาม อาจารย์ทิ้งการบ้านไว้ อาจารย์นัดสนทนาแบบออนไลน์ อาจารย์นัดสอนเสริม ... Read More »

มจร พะเยา จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Testing มุ่งสู่ Smart Education MCU Phayao !

วันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำการสอบด้วยระบบ MCU e-Testing ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายวิชา โดยมีนิสิต คณะสังคมศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ เข้าทำการสอบประมาณประมาณ ๑๕๕ รูป/คน ด้วยกัน ซึ่งเป็นการจัดสอบด้วยระบบ e-Testing อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของ มจร วิทยาเขตพะเยา เป็นยกระดับ และพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Education อย่างแท้จริง ! อีกทั้งยังเป็นการสนองโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกด้วย โดยการสอบครั้งนี้ พระมหาชำนาญ มหาชาโน ปธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบมายให้ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่เพื่อดูแลระบบ MCU e-Testing ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ครั้งนี้ ซึ่งระบบ MCU e-Testing ... Read More »

เทคโนฯ สร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education ณ มจร วข.โคราช

เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ป.ธ. 9 ,ดร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้บุคลากร นำโดย นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนายอรรถพล  อิ่มวิไลวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ในโครงการสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education  ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาเขตนครราชสีมา ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยและแอปพลิเคชัน G-suite ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Read More »

Smart Education! มจร จัดพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย MCU e-Learning

วันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่าน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์เป็นผู้บริหารจัดการเนื้อหาในระบบให้ สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ ติดตั้งที่ URL:http://elearning.mcu.ac.th/ เป็น Moodle vertion 3.2 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความ สะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ระบบจัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนก็สามารถ เข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านเว็บ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ ระบบจัดไว้ให้ได้ด้วยเช่นกัน องค์ประกอบภายใน MCU e-Learning ประกอบด้วย ๑. ... Read More »

อบรม Infographic กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการนำเสนอด้วย Infographic จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมกองกลาง วิทยากร นายนพดล เพ็ญประชุม และ นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ Read More »

มจร พะเยา จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Meeting มุ่งสู่การบริหารองค์กรยุคดิจิทัล

วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) เพื่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พัฒนามุ่งสู่การบริหารองค์กรยุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการสนองโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยพระมหาชำนาญ มหาชาโน ปธ.๙ ,ดร. ได้มอบมายให้ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ซึ่งระบบ MCU e-Meeting นั้น พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณสมบัติ ดังนี้ – ระบบใช้งานผ่านเว็บไซต์ – กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้นๆผ่านรหัส – รูปแบบของเอกสารแนบรองรับทุกชนิด เช่น PDF Word รูป วิดีโอ เป็นต้น – สามารถสืบค้นวาระและมติการประชุมทั้งปัจจุบันและการประชุมในอดีตได้อย่างรวดเร็ว – จัดทำสรุปมติที่ประชุมเพื่อส่งให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง – จำทำสถิตและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งเพื่อเป็นประชุมโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ประโยชน์ของระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ คือ – ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลประกอบการประชุมได้ก่อนประชุม ระหว่างประชุม ... Read More »

ส่วนเทคโนโลยีฯ ปฏิบัติงานเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ UN

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้ – ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -Support ด้าน IT กับหน่วยงานอื่น ๆ -ดำเนินงานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย -ตัดต่อภาพและเสียงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ Read More »

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สรงนํ้าขอพร ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายธนาชัย บูรณวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรงนํ้าขอพรจาก พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ณ ชั้น 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้่อย Read More »

สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง ร่วมกันส่วนเทคโนฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ MCU e-Meeting

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์(MCU e-Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Paperless ลดการใช้กระดาษ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีนายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ประโยชน์ของระบบ :- ๑. เป็นการลดการใช้กระดาษ ๒. ได้อ่านทบทวนเอกสารก่อนเข้าประชุม ๓. สามารสืบค้นมติข้อเสนอแนะได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ๔. ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายหรือหาไม่เจอ เมื่อคราวต้องการ ที่สำคัญไม่ต้องสร้างตู้หรือห้องเก็บเอกสารเพิ่ม สามารถติดต่อขอรายละเอียดใช้งานระบบได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๗๕ ,๘๑๖๙ อีเมล์: nopadol.pen@mcu.ac.th เว็บไซต์: www2.it.mcu.ac.th Read More »