Monday , 18 November 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม

Category Archives: กิจกรรม

กิจกรรม

มจร หนองคาย 4.0 ! จัดทำรายวิชาออนไลน์บน MCU e-Learning ,e-Testing

❇️พระศรีญาณวงศ์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องการพัฒนาวิชาบนระบบ MCU e-Learning และ ระบบ e-Testing โดยมี นายอภิชาติ รอดนิยม ,นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่วิทยากร ถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ของวิทยาเขต ระบบ MCU e-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่อาจารย์สามารถจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยระบบ MCU e-Learning มีคุณสมบัติดังนี้

ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของคณาจารย์พร้อมบริการให้นิสิตเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของนิสิต และตัดเกรด
เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์เช่น Microsoft Office, Power Point, PDF หรือ Image เป็นต้น
เป็นระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิต เพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น นิสิตสามารถฝากคำถาม อาจารย์ทิ้งการบ้านไว้ อาจารย์นัดสนทนาแบบออนไลน์ อาจารย์นัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรียน ก็ได้
ระบบแบบทดสอบ รองรับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลายให้ส่งงาน ให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel ได้
ระบบสำรองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียวได้ทำให้อาจารย์หรือนิสิต นำไปกู้คืนในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้สามารถเก็บเป็น .zip เปิดให้ Download ใครจะนำไปทดสอบกู้คืนในเครื่อง
ตนเองได้
ส่งเสริมการบริการ อาจารย์ได้ทำหน้าที่ นิสิตได้เรียนรู้ และองค์กรยกระดับการให้บริการ โดยอาจารย์เตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แต่นิสิตเข้ามาเรียนกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัดเวลา สถานที่

📍จัดอบรม ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
#MCUelearning #MCUeTesting #มจร #วิทยาเขตหนองคาย#เทคโนฯการศึกษา #ไทยแลนด์4.0 #การศึกษาในศตวรรษที่21

มจร พะเยา จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Testing มุ่งสู่ Smart Education MCU Phayao !

วันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำการสอบด้วยระบบ MCU e-Testing ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายวิชา โดยมีนิสิต คณะสังคมศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ เข้าทำการสอบประมาณประมาณ ๑๕๕ รูป/คน ด้วยกัน

ซึ่งเป็นการจัดสอบด้วยระบบ e-Testing อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของ มจร วิทยาเขตพะเยา เป็นยกระดับ และพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Education อย่างแท้จริง ! อีกทั้งยังเป็นการสนองโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกด้วย

โดยการสอบครั้งนี้ พระมหาชำนาญ มหาชาโน ปธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบมายให้ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่เพื่อดูแลระบบ MCU e-Testing ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ครั้งนี้

ซึ่งระบบ MCU e-Testing นั้น พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณสมบัติ ดังนี้
– ระบบรองรับการทดสอบหลายรูปแบบ ทั้งแบบเลือกตอบ แบบถูก/ผิด แบบจับคู่ แบบเติมคำ แบบอัตนัย ฯลฯ
– สามารถกำหนด วัน/เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ กำหนดรูปแบบการแสดงข้อสอบ
– สามารถกำหนดการแสดงคะแนน และข้อผิด–ถูก ทันทีระหว่างทำข้อสอบข้อนั้น ๆ หรือหลังจากทำข้อสอบ
– สามารถทำการสุ่มคำถาม และสลับคำตอบของคำถามนั้นจากคลังข้อสอบ
– สามารถทำการสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์หลากหลายทั้ง PC Notebook Tablet หรือ Smartphone
– มีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้

e-Testing ดีอย่างไร
ระบบ e-Testing สามารถทำได้ดังนี้ ( ๗ ส.)
๑. สะดวก
๒. สปีด (speed)
๓. สปอร์ต (sporting)
๔. เสถียรภาพ
๕. ลดความสิ้นเปลือง
๖. สมสมัย
๗. พัฒนาสู่สากล

เทคโนฯ สร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education ณ มจร วข.โคราช

เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ป.ธ. 9 ,ดร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้บุคลากร นำโดย นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนายอรรถพล  อิ่มวิไลวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ในโครงการสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G-suite for education  ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาเขตนครราชสีมา ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยและแอปพลิเคชัน G-suite ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Smart Education! มจร จัดพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย MCU e-Learning

วันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่าน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์เป็นผู้บริหารจัดการเนื้อหาในระบบให้ สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ ติดตั้งที่ URL:http://elearning.mcu.ac.th/ เป็น Moodle vertion 3.2 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนําเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ระบบจัดไว้ให้ ส่วนผู้เรียนก็สามารถ เข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ โดยผ่านเว็บ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ ระบบจัดไว้ให้ได้ด้วยเช่นกัน

องค์ประกอบภายใน MCU e-Learning ประกอบด้วย
๑. การเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การสมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ ฯลฯ
๒. การจัดการรายวิชา เช่น การขอสร้างรายวิชา การตั้งค่ารายวิชา ฯลฯ
๓. การเพิ่มเนื้อหาในรายวิชา เช่น Label, Book, File, Folder, Page, VDO จาก Youtube ฯลฯ
๔. การสร้างกิจกรรม เช่น การมอบหมายงาน Assigment, การตรวจงาน, การสร้างแบบทดสอบ ฯลฯ
๕. การวัดผลและการประเมินผล การส่งออกข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น Excel

อบรม Infographic กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการนำเสนอด้วย Infographic จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมกองกลาง

วิทยากร นายนพดล เพ็ญประชุม และ นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจร พะเยา จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Meeting มุ่งสู่การบริหารองค์กรยุคดิจิทัล

วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) เพื่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พัฒนามุ่งสู่การบริหารองค์กรยุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการสนองโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยพระมหาชำนาญ มหาชาโน ปธ.๙ ,ดร. ได้มอบมายให้ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ซึ่งระบบ MCU e-Meeting นั้น พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณสมบัติ ดังนี้
– ระบบใช้งานผ่านเว็บไซต์
– กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้นๆผ่านรหัส
– รูปแบบของเอกสารแนบรองรับทุกชนิด เช่น PDF Word รูป วิดีโอ เป็นต้น
– สามารถสืบค้นวาระและมติการประชุมทั้งปัจจุบันและการประชุมในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
– จัดทำสรุปมติที่ประชุมเพื่อส่งให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง
– จำทำสถิตและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งเพื่อเป็นประชุมโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประโยชน์ของระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ คือ
– ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลประกอบการประชุมได้ก่อนประชุม ระหว่างประชุม และภายหลังการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้
– ผู้บริหารมีระบบการสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว
– การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมมีความสะดวกรวดเร็ว
– สามารถประหยัดกระดาษ หลายล้านแผ่นต่อปี
– ประหยัดเงินงบประมาณ ในการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ

ส่วนเทคโนโลยีฯ ปฏิบัติงานเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ UN

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้
– ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-Support ด้าน IT กับหน่วยงานอื่น ๆ
-ดำเนินงานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย
-ตัดต่อภาพและเสียงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สรงนํ้าขอพร ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายธนาชัย บูรณวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรงนํ้าขอพรจาก พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ณ ชั้น 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้่อย

สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง ร่วมกันส่วนเทคโนฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ MCU e-Meeting

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์(MCU e-Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Paperless ลดการใช้กระดาษ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีนายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ประโยชน์ของระบบ :-
๑. เป็นการลดการใช้กระดาษ
๒. ได้อ่านทบทวนเอกสารก่อนเข้าประชุม
๓. สามารสืบค้นมติข้อเสนอแนะได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
๔. ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายหรือหาไม่เจอ เมื่อคราวต้องการ ที่สำคัญไม่ต้องสร้างตู้หรือห้องเก็บเอกสารเพิ่ม

สามารถติดต่อขอรายละเอียดใช้งานระบบได้ที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๗๕ ,๘๑๖๙
อีเมล์: nopadol.pen@mcu.ac.th
เว็บไซต์: www2.it.mcu.ac.th

สำนักทะเบียนและวัดผลอบรม G Drive fie stream

สำนักทะเบียนและวัดผลเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream และมีการอบรม G Suite for Education เพิ่มเติมด้วย  โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมรับฟังด้วย การอบรมครั้งนี้เพื่อนำทรัพยากรของ G Suite ไปใช้บริหารงานในองค์กร และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร

ภาพหมู่การอบรมของบุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ภาพบรรยากาศการอบรม

Scroll To Top